Om oss

Bokhistoriska Sällskapet är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia – i en vid bemärkelse. Vi intres­serar oss för personer och institutioner som är involverade i fram­ställ­ningen av boken: författare, illustratörer, typografer, förläggare, tryckare, bokbindare och i dess efterled bokhandlare, antikvariat, bibliotek och inte minst boksamlare och bibliofiler. Vi tar del av processerna kring framställningen av speciellt den äldre boken såsom pappersval, tryckmetoder, illustrationstekniker och inbindningsmetoder med särskilt hänseende på hantverket och de estetiska värdena.

Bokhistoriska Sällskapet bildades 1988 och har samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper, avdelningen för ABM och bokhistoria vid Lunds universitet.

Sällskapet vänder sig till alla med intresse för boken och dess historia.

Verksamhet

Bokhistoriska Sällskapet inbjuder till föredrag och utställningar och arrangerar egna utflykter till privata och offentliga bibliotek, bokbindare, antikvariat, museer och andra inrättningar kring boken. Genom sällskapets aktiviteter får medlemmarna ett stimulerande och lärorikt utbyte med likasinnade med intresse för allt som rör boken och boksamlande.

Historik

Bokhistoriska Sällskapet har under de gångna åren besökt ett antal skånska slottsbibliotek bl.a. Charlottenlund, Jordberga, Torup, Löberöd, Övedskloster, Trolleholm och Borrestad.

Utflykter har även gjorts till Allhemsbiblioteket i Malmö, officersbiblioteket på Tommarps kungsgård, Läsesällskapets bibliotek i Karlskrona, Grafiska museet i Helsingborg, Hovdala slott, Linnés Råshult, Timmermanordens bokbandssamling, Hagströmerbiblioteket, Tranemålagårdens bibliotek m.m. Sällskapet har även besökt ett stort antal privata boksamlare, bokbindare och antikvariat.

Stadgar

STADGAR FÖR BOKHISTORISKA SÄLLSKAPET

(Föreningen bildad den 15 okt 1988, stadgarna antagna vid årsmötet 8 april 1989 och reviderade 1998 samt 2012)

§ 1 Sällskapets namn är Bokhistoriska Sällskapet och detta har sitt säte i Lund.
§ 2 Sällskapets mål är att verka för större intresse och kunskap kring bokens historia. Härmed avses allt rörande boken som föremål, papper, tryck illustration och band, särskilt avseende hantverksskicklighet och estetiska värden, samt den bibliografiska vetenskapen; därtill allt kring boken från produktion till konsumtion, författare, illustratörer, förläggare, tryckare, bokbindare och bokhandlare, även som bokens distribution och försäljning, boklådor, bibliotek, boksamlare och bibliofiler.
§ 3 Föreningen eftersträvar samarbete med andra bokhistoriska sällskap.
§ 4 Envar med intresse för bokhistoria kan genom erläggande av beslutad års- eller flerårsavgift bli medlem i sällskapet.
§ 5 Sällskapets angelägenheter ombesörjes av en styrelse bestående av sju ledamöter. Därjämte skall finnas två styrelsesuppleanter. Årsmötet väljer ordförande och hälften av ledamöterna på två år. Revisorer och valberedning väljes på ett år. Styrelsen utser själv vice ordförande, sekreterare och kassör.
§ 6 Sällskapet håller årsmöte senast under april månad. Kallelse sker med traditionell postförsändelse, e-post eller på annat likvärdigt sätt senast tre veckor före årsmötet.

På årsmötet skall förekomma:

1 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
2 Val av årsmötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
3 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
4 Revisorernas berättelse
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6 Beslut om årsavgift för kommande år
7 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
8 Val av två revisorer jämte två suppleanter
9 Val av tre personer som har att fungera som valnämnd till nästa årsmöte
10 Ärenden som av styrelsen förelägges årsmötet

§ 7 Medlem som vill underställa årsmötet förslag skall ingiva detta till styrelsen senast den 15 januari.
§ 8 Styrelsen skall sammanträda så ofta ärende och förhållande det påkallar, eller då minst tre av dess ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 9 Styrelsen skall föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderår skall jämte årsberättelse före utgången av nästföljande januari överlämnas för granskning av revisorer.
§ 10 Ändring av stadgarna kan ske genom beslut av två sammanträden, varav ett årsmöte. Sådana ändringsförslag skall före de 15 januari skriftligen ingivas till styrelsen.
§ 11 Beslut om upplösning av sällskapet skall fattas vid två sammanträden, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Antalet röster för upplösning skall vara 2/3 majoritet vid vart och ett av sammanträdena. Vid ordinarie årsmöte beslutas om disposition av sällskapets tillgångar.